Groeikrachtprofessionals

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Triple Ten BV:
 De besloten vennootschap Triple Ten B.V., gevestigd te Amsterdam, tevens handelend onder de naam McSense Business Accelerators, danwel elke rechtsopvolger en elke andere gelieerde vennootschap ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan. Hierna te noemen McSense.
 2. Opdrachtgever: De wederpartij van McSense, die gebruik maakt van haar diensten.
 3. Offerte: de door McSense gedane aanbieding, offerte en prijsopgave voor het leveren van diensten.
 4. Overeenkomst: 
Elke overeenkomst van opdracht als bedoeld in art. 7:400 e.v. BW tussen Opdrachtgever en McSense, ten behoeve van de gebruikmaking en beschikbaarstelling van de diensten van McSense.
 5. Interim-opdracht:
De Overeenkomst, niet zijnde een arbeidsovereenkomst, waarbij McSense voor korte of langere tijd op structurele basis diensten verricht ten behoeve van Opdrachtgever, vanuit haar eigen kantoorruimte dan wel vanuit die van Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen McSense en Opdrachtgever in verband met de door McSense verleende en te verlenen diensten aan Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of van derden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door McSense nadrukkelijk zijn aanvaard.
 4. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van eenieder die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor McSense werkzaam zijn of waren.
 5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe opdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3. Offerte

 1. De door McSense gedane Offertes zijn geldig gedurende veertien werkdagen.
 2. Opdrachten en werkzaamheden volgende uit de Offerte dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat McSense een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan zal de inhoud van de Offerte als Overeenkomst gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden McSense eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht McSense niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4. Aard van overeenkomst

 1. De Overeenkomst schept voor McSense een inspanningsverplichting om de verleende opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7: 404 en art. 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door McSense. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 3. Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de verleende opdracht, kan McSense bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. McSens is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is mede namens Opdrachtgever gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hen te aanvaarden.

 

Artikel 5. Omvang opdracht

 1. Opdrachtgever heeft een informatieplicht om McSense alle relevante informatie en stukken volledig en tijdig te verstrekken en zal dienaangaande zo goed mogelijk samenwerken met McSense, teneinde McSense in staat te stellen de opdracht goed uit te voeren. McSense is niet aansprakelijk voor haar tekortkomingen, indien en voor zover deze zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen door Opdrachtgever van zijn verplichting zoals in de voorgaande zin omschreven.
 2. Op basis van de verstrekte informatie en stukken zal Schouten de opdracht uitvoeren. Indien tijdens de opdracht essentiële informatie blijkt te ontbreken, wordt toegevoegd of er anderszins wijzigingen optreden die van invloed kunnen zijn op de inhoud van de opdracht en de uitvoering daarvan, wordt de Overeenkomst dienovereenkomstig aangepast. McSense zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.

McSense biedt ten aanzien van afgesproken deadlines/levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op restitutie, schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens McSense. Voor zover blijkt dat McSense onvoldoende tijd heeft (gekregen) om een bepaalde opdracht te voltooien, dan zal McSense in overleg treden met Opdrachtgever om te bepalen of partijen de duur van de opdracht verlengen of dat een door McSense aan te wijzen derde, al dan niet in samenwerking met McSense, de opdracht zal overnemen/voltooien. McSense is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (tekortkomingen van) deze derde.

 1. Indien Opdrachtgever wenst dat McSense haar werkzaamheden in het kader van een Interim-opdracht verricht op het kantoor van Opdrachtgever, draagt Opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor het beschikbaar stellen van een bij (het niveau van) de opdracht passende , veilige werkplek voorzien van de benodigde faciliteiten, zoals computer-, internet-, en telefoonaansluiting

Opdrachtgever verleent McSense in het kader van de aan hem verleende opdracht optimale ondersteuning en zegt de volledige medewerking van (de directie van) Opdrachtgever toe.

 1. Alle door McSense aangegeven termijnen zijn indicatief en naar beste vermogen vastgesteld. McSense zal in geval van dreigende overschrijding daarvan zo spoedig mogelijk melding maken. Behoudens in geval van grove schuld en opzet, is McSense niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst/opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Opdrachtgever aangebracht/verzocht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij het accepteren van de opdracht of in de Offerte door McSense kon worden gerekend, worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 3. McSense neemt bij de beveiliging van de gegevens van Opdrachtgever en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. McSense is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door McSense betrachte zorg. McSense is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

 

Artikel 6. Betaling

 1. Voor elke opdracht is McSense gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever. In de Offerte danwel Overeenkomst is vastgelegd welk tarief van toepassing is. De tarieven van McSense zijn gebaseerd op uitvoering van diensten tijdens kantooruren, tenzij anders is overeengekomen.

Eventuele reis- en verblijfkosten en telefoonkosten zijn niet inbegrepen in de tarieven en zullen afzonderlijk aan Opdrachtgever worden doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Alle werkzaamheden en (on)kosten worden in beginsel maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
 2. Facturen van McSense moeten betaald worden bij ontvangst, uiterlijk binnen de termijn aangegeven op de factuur. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. McSense is in een zodanig geval bevoegd de (buitengerechtelijke) rente en kosten gemoeid met de inning van de factuur in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Op alle door McSense in de zelfstandige uitoefening van haar bedrijf, waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van een verstrekte opdracht, tot stand gebrachte adviezen, overeenkomsten, modellen, rapporten, tekeningen en andere documenten, berusten het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij McSense.
 2. McSense geeft Opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal deze documenten niet zonder voorafgaande toestemming van McSense verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.

 

Artikel 8. Geheimhouding

McSense en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen, geheimhouden. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9. Opzegging/beëindiging/uitstel Overeenkomst

 1. In het geval van een (Interim-)opdracht van bepaalde duur kan Opdrachtgever de Overeenkomst/opdracht niet tussentijds opzeggen. Partijen stellen art. 7:408 lid 1 BW terzijde.
 2. Indien Opdrachtgever een (Interim-) opdracht annuleert/uitstelt:
 • Minder dan vier weken voordat McSense met de diensten een aanvang zou maken, dan is Opdrachtgever voor de opgedragen diensten de overeengekomen vergoeding volledig aan McSense verschuldigd;
 • Minder dan acht weken doch meer dan vier weken voordat McSense met de diensten een aanvang zou maken, dan is Opdrachtgever voor de opgedragen diensten 50% van de overeengekomen vergoeding aan McSense verschuldigd;
 • Meer dan acht weken voordat McSense met de diensten een aanvang zou maken, dan is Opdrachtgever voor de opgedragen diensten geen vergoeding aan McSense verschuldigd.
 1. McSense is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of haar verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever:
 • Ook na ingebrekestelling, zijn verplichtingen niet nakomt; of
 • Surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, failliet is verklaard of vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat; of
 • De voor de nakoming overeengekomen zekerheid vooraf niet heeft gesteld of onvoldoende is; of
 • In zodanige omstandigheden verkeert dat McSense goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 1. Indien Mcsense de Overeenkomst op grond van het in lid 3 van dit artikel bepaalde beëindigt, zijn de vorderingen van McSense op Opdrachtgever direct opeisbaar. De bevoegdheid tot beëindiging en opschorting laat onverlet het recht van McSense daarnaast schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. In het geval McSense toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van McSense is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroepsaansprakelijkheids-) verzekering van McSense wordt uitgekeerd.
 2. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de verzekering, is de aansprakelijkheid van McSense beperkt tot het door haar in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende opdracht. Ingeval van (Interim)opdrachten is de aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot het op het moment van de tekortkoming in rekening gebrachte honorarium. Voor (Interim-)opdrachten met een duur van ten minste 6 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium over de laatste 3 maanden.
 3. Vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens McSense in verband met de door haar verrichte werkzaamheden vervallen 3 maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. McSense is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop McSense geen invloed kan uitoefenen en waardoor McSense niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
 2. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van McSense opgeschort. Indien de periode, waarin McSense haar verplichtingen door overmacht niet of niet-tijdig kan nakomen, langer duurt dan twee maanden, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 3. Indien McSense bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen McSense en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 53203003.
 2. McSense heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt.
Translate »